Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας: Interreg V/A Ελλάδας-Ιταλίας (EL-IT) 2014 – 2020

Τίτλος Έργου:  Πιστοποίηση της αυθεντικότητας και ανάπτυξη δικτύου προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας -Ιταλίας

Ακρωνύμιο Έργου: AUTHENTIC – OLIVE – NET

MIS Κωδικός Ταυτοποίησης: 5003145

Άξονας Προτεραιότητας: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας

Θεματικός Στόχος:

01- Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

Επενδυτική Προτεραιότητα: Προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων σε Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως με την προώθηση των επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνολογίας

Ειδικός στόχος: SO1.1 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καινοτομίας και ανάπτυξη διασυνοριακών συστάδων επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διάρκεια του Προγράμματος: 24 μήνες

Έναρξη: 28/2/2019 Λήξη: 27/2/2021

Προϋπολογισμός: 800.000€

Εταίροι:

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», η Ένωση Ελαιοπαραγωγών ASSOPROLI Μπάρι και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια, ενώ η περιοχή ενδιαφέροντος του Έργου περιλαμβάνει την Περιφέρεια Απουλίας (Επαρχίες Φότζια, Μπάρι, Μπρίντιζι, Λέτσε, Μπαρλέττα-Άντρια-Τράνι, Τάραντας), την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία), την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα) και την Περιφέρεια Ηπείρου (Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα).