Συμπερασματικά, το έργο οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων, σε καλύτερη και ευρύτερη διάχυση γνώσης, σε ενίσχυση δεσμών και συνεργασίας μεταξύ γειτονικών χωρών και σε καλύτερη αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.

Επομένως, η διακρατική συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη και δίνει σημαντική προστιθέμενη αξία στο έργο και είναι σαφές ότι οι προτεινόμενοι στόχοι δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν αποτελεσματικά μόνο σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο.