Πιστοποίηση της αυθεντικότητας και ανάπτυξη δικτύου προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων στην κοινή διασυνοριακή περιοχή ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET – “Πιστοποίηση της Αυθεντικότητας και Ανάπτυξη Δικτύου Προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ” – οργανώθηκε με επιτυχία από το Επιμελητήριο Πρέβεζας στις εγκαταστάσεις του στις 20 & 21 Ιουνίου 2019.

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ηγείται ενός ελληνο-ιταλικού εταιρικού σχήματος απαρτιζόμενο από τα παρακάτω 5 μέλη: 2 Επιμελητήρια, το Επιμελητήριο Πρέβεζας από την Ελλάδα και το Επιμελητήριο της Foggia από την Ιταλία τα οποία αντιπροσωπεύουν πλήρως τις αγροδιατροφικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ελαιοκομικού κλάδου στις περιοχές τους, 1 Ερευνητικό Ινστιτούτο από την Ελλάδα, ο Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ με τεράστια εμπειρία σε ερευνητικά έργα όσον αφορά τον ελαιοκομικό κλάδο, 1 Περιφερειακή Αρχή από την Ελλάδα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον θεσμικό της ρόλο όσον αφορά την επίβλεψη και προώθηση του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής ανάπτυξης, και 1 Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό από την Ιταλία, ο Assoproli Bari Agricultural Cooperative Society ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς του ελαιοκομικού κλάδου στην Ιταλία.

Το έργο, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, με έναν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 875.000,00 ευρώ, σκοπεύει να αντιμετωπίσει κοινές εδαφικές προκλήσεις όσον αφορά τον ελαιοκομικό κλάδο, όπως: α) αδυναμία εκμετάλλευσης των υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικών των παραγόμενων ελαιοκομικών προϊόντων στην κοινή διασυνοριακή περιοχή εξαιτίας των στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς, β) έλλειψη επαρκών διαδικασιών πιστοποίησης της αυθεντικότητας των τοπικών ελαιοκομικών προϊόντων, και γ) χαμηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων ελαιοκομικών επιχειρήσεων και των Ερευνητικών Κέντρων στο πεδίο της αυθεντικότητας.

Ο κύριος σκοπός του έργου AUTHENΤIC-OLIVE-NET είναι η ίδρυση ενός Καινοτόμου Δικτύου στον Ελαιοκομικό Κλάδο μεταξύ των Επιμελητηρίων, των Φορέων Εκπροσώπησης των Επιχειρήσεων, των Ερευνητικών Ινστιτούτων και των Περιφερειακών Αρχών, για να: α) αναπτύξει και προσφέρει στις ελαιοκομικές επιχειρήσεις καινοτόμες και ολοκληρωμένες μεθόδους, εργαλεία, δομές και υπηρεσίες πιστοποίησης της αυθεντικότητας, και να β) προωθήσει με ευφυή τρόπο τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των τοπικών υψηλής ποιότητας ποικιλιών ελιάς στις αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού.

Την συνάντηση παρακολούθησαν εκπρόσωποι και στελέχη από όλους τους εταίρους του έργου, και ειδικότερα από: τις κυρίες Σταυρούλα Σακαλάκη & Σοφία Θάνου, υπάλληλοι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, τους κυρίους Ιωάννη Μανουσσόπουλο & Παναγιώτη Κάτσαρη, ερευνητές του Ελληνικού Αγροτικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ,

τις κυρίες Δέσποινα Καρασούλου & Βικεντία Μπουχάγιερ, υπάλληλοι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Giussepe Longo, υπάλληλο του Επιμελητηρίου της Foggia, την κυρία Angela Abrescia, επιστημονικό στέλεχος του Assoproli, και από εξωτερικά στελέχη της εταιρείας EURICON Ε.Π.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ η οποία ανέλαβε την διοργάνωση της συνάντησης.

Τέλος, την συνάντηση παρακολούθησαν και η κυρία Χρύσα Νίκου, στέλεχος του Info Point της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy στα Ιωάννινα, και ο κύριος Francesco Cuddemi, στέλεχος της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy στο Μπάρι, ο οποίος καταρχάς τόνισε την σημασία του έργου AUTHENTIC OLIVE-NET για την περιφερειακή ανάπτυξη ολόκληρης της κοινής διασυνοριακής περιοχής, και ακολούθως παρουσίασε εν συντομία τους κύριους νομικούς, διοικητικούς, και διαχειριστικούς κανόνες και διαδικασίες του προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy.